ដំណក់ភ្នែកសូដ្យូម hyaluronate ថ្នាក់ទី

  • Eye drops grade sodium hyaluronate

    ដំណក់ភ្នែកសូដ្យូម hyaluronate ថ្នាក់ទី

    សូដ្យូម hyaluronate គឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃជាលិកាភ្ជាប់ដូចជាសារធាតុអន្តរកោសិការបស់មនុស្ស រាងកាយ vitreous និងសារធាតុរាវ synovial ជាដើម ហើយមានលក្ខណៈនៃការរក្សាទឹកនៅក្នុងរាងកាយ រក្សាលំហក្រៅកោសិកា គ្រប់គ្រងសម្ពាធ osmotic ។