កម្រិតចាក់សូដ្យូម hyaluronate

  • Injection grade sodium hyaluronate

    កម្រិតចាក់សូដ្យូម hyaluronate

    សូដ្យូម hyaluronate គឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃជាលិកាភ្ជាប់ដូចជាសារធាតុអន្តរកោសិការបស់មនុស្ស រាងកាយ vitreous និងសារធាតុរាវ synovial ជាដើម ហើយមានលក្ខណៈនៃការរក្សាទឹក រក្សាលំហក្រៅកោសិកា គ្រប់គ្រងសម្ពាធ osmotic ការបញ្ចេញទឹករំអិល និងលើកកម្ពស់ការជួសជុលកោសិកា។